Prawo odstąpienia od Umowy.


1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

                   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

                   - Adresat FOOTMATE POLSKA SP.J., ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin

                   - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy:

                   - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

                   - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

                   - Adres konsumenta(-ów)

                   - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                   - Data

                   (*) Niepotrzebne skreślić.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis nie dotyczy częściowego odstąpienia od Umowy (co do wybranych towarów w ramach zamówienia) w przypadku, w którym koszty dostarczenia towarów zostały pobrane ryczałtowo – w stałej kwocie i nie zależą od wielkości dostawy.

9. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.


Reklamacje dotyczące towarów.


1. FOOTMATE POLSKA SP.J. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres: FOOTMATE POLSKA SP.J. ul. Nowy Świat 38 ; 20-418  Lublin. Sklep zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.


1. FOOTMATE POLSKA SP.J. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FOOTMATE POLSKA SP.J. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ulica Nowy Świat 38, 20-418 Lublin, mailowo pod adres info@footmate.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie https://footmate.pl/sklep/kontakt.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5. FOOTMATE POLSKA SP.J. zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.