I  Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.


1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

2. Rejestracja jest opcjonalna i następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie https:// footmate.pl/sklep/logowanie?create_account=1.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

4.  FOOTMATE POLSKA SP.J. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie składnia zamówienia w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

c)  dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez FOOTMATE POLSKA SP.J. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FOOTMATE POLSKA SP.J.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FOOTMATE POLSKA SP.J.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu internetowego usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla FOOTMATE POLSKA SP.J.,

e) korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Jeżeli Klient zarejestrował się w sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.


II  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.footmate.pl/sklep, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej towarów spośród oferowanych na stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego towaru w ramach jednej transakcji sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez producenta danego towaru. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

 d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy towarów oferowanych przez sklep i zamówionych przez Kupującego.

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FOOTMATE POLSKA SP.J. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na podany w formularzu adres, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 2.8.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu zamówienia. W każdym przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.


III  Dostawa.


1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia.

6. Kupujący lub odbiorca zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i towarów.

7. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy przesłać go na adres: FOOTMATE POLSKA SP.J. ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin (protokół posiada kurier).


IV  Ceny i metody płatności.


1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki i opłaty.

2. Ceny towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania zamówienia będą wiążące dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 92 8733 0009 0022 4549 2000 0010

b) płatnością przy odbiorze.

4. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

5. Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu.

6. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze strony sklepu, także przy przyszłych zamówieniach.

7. FOOTMATE POLSKA SP.J. do zamówienia dołączy paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę vat.


V  Prawo odstąpienia od Umowy.


1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

                   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

                   - Adresat FOOTMATE POLSKA SP.J., ul. Nowy Świat 38, 20-418 Lublin

                   - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy:

                   - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

                   - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

                   - Adres konsumenta(-ów)

                   - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                   - Data

                   (*) Niepotrzebne skreślić.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis nie dotyczy częściowego odstąpienia od Umowy (co do wybranych towarów w ramach zamówienia) w przypadku, w którym koszty dostarczenia towarów zostały pobrane ryczałtowo – w stałej kwocie i nie zależą od wielkości dostawy.

9. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.


VI  Reklamacje dotyczące towarów.


1. FOOTMATE POLSKA SP.J. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres: FOOTMATE POLSKA SP.J. ul. Nowy Świat 38 ; 20-418  Lublin. Sklep zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


VII   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.


1. FOOTMATE POLSKA SP.J. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FOOTMATE POLSKA SP.J. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ulica Nowy Świat 38, 20-418 Lublin, mailowo pod adres info@footmate.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie https://footmate.pl/sklep/kontakt.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5. FOOTMATE POLSKA SP.J. zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


VII  Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.


1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest FOOTMATE POLSKA SP.J. z siedzibą w Lublinie.

2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały wskazane w polityce prywatności znajdującej się pod adresem: https:// footmate.pl/sklep/content/6-polityka-prywatnosci. Akceptując regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


IX   Postanowienia końcowe.


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  FOOTMATE POLSKA SP.J. a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FOOTMATE POLSKA SP.J. a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd w Lublinie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Znak towarowy FOOTMATE oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej footmate.pl są i pozostaną wyłączną własnością FOOTMATE POLSKA SP.J. lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie, całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia FOOTMATE S.J. lub danego właściciela praw własności intelektualnej.